Vad är ekologisk produktion?

 

Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra ledstjärnor.

 

Den ekologiska produktionen utmärker sig på framför allt tre sätt:

 

1. Hur man hanterar skadegörare och ogräs.

 

2. Hur man ger grödorna tillräckligt med näring.

 

3. Att djuren har en viktig roll i produktionen.

Djurhållare med ekologisk produktion måste ha dokumenterad kunskap om djurskydd och djurhälsa. Hälsoproblem hos djuren förebyggs genom val av lämpligt djurmaterial och passande djurhållningsmetoder.

 

Den ekologiska djurhållningen strävar också efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Till exempel får inte höns hållas i bur och grundregeln är att nötkreatur ska hållas lösgående. Även grisar och fjäderfä har rätt till utevistelse och grovfoder.

 

Växt- och djurhållning ska vara i balans, så att djuren i första hand äter foder från den egna gården och stallgödseln i första hand används för att ge näring åt den egna åkermarken.

 

Mot skadegörare och ogräs använder odlare med ekologisk produktion i första hand olika förebyggande metoder, som att variera växtföljden och använda motståndskraftiga sorter. Kemiska bekämpningsmedel används inte i produktionen.

 

När det gäller växtnäring använder den som odlar ekologiskt stallgödsel, kvävefixerande baljväxter, restprodukter från livsmedelsförädling och annat organiskt material. Det är inte tillåtet att använda mineralgödsel om det inte har naturligt ursprung. Att hushålla med växtnäringen och att bygga upp jordens bördighet är viktiga principer.

Källa: Jordbruksverket